Общи правила и условия за ползване

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

Определение на най-често използваните термини:

Резервация – резервация за хотелско настаняване, за самолетен билет, за трансфер и пр. туристически услуги.

Потребител – всяко лице, използващо услугите на Самира Травел според настоящите Условия

Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България или в други държави.

1.Резервация

Резервация е възможно да се направи по телефон или интернет, чрез туристическа агенция в страната, която има валиден агентски договор  с Туроператора или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна само след подписване на Договор за туристически пакет /лично или по електронен път съгласно чл.84 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит /в брой, по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чийто размер зависи от вида и изискванията на програмата.

2.Предварителна информация

Информацията, предоставена в офисите на Туроператора или на неговия уеб сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.). Пълната предварителна информация съгласно чл. 82 от Закона за туризма задължително е придружена от Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети.

3.Документи, необходими за пътуването

3.1. Потребителят е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, пътуващи по програми на Туроператора, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.

3.2. Туроператорът не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на Потребителя  поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави.

3.3.  За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани Туроператорът съдейства  като предоставя  всички зависещи от него  документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на Потребителя е възможно Туроператорът да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо Потребителя , като за целта Потребителят заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, определена от Туроператора, която може да варира в зависимост от конкретния случай. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от пътуването по вина на Потребителя

3.4. Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от Туроператора. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от Потребителя за издаване на виза включително и таксата на Туроператора не се възстановяват на Потребителя.

  1. Цени и плащания

4.1.  Цените са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на Потребителя.

4.2. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащането може да бъде в брой, с дебитна/кредитна карта, по банков път по сметката на Туроператора или друг начин, като Потребителят е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при Туроператора в изисквания от съответната програма срок.

4.3. Размерът на депозита може да варира от 30% до 50% от общата сума на пътуването, като за резервации, направени за национални празници, Нова година, Великден и др.  не може да бъде по-малко от 50% от стойността на пътуването, освен ако не е упоменато  друго в Договора за туристически пакет. Депозитът се плаща в момента на сключване на Договора за туристически пакет.

4.4. Окончателното плащане се извършва между 15 и 30 дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в Договора за туристически пакет. Окончателното плащане за резервации, направени за Нова година, Великден и по време на други национални празници се извършва не по-малко от 30 дни преди датата на пътуването. При сключване на резервация по-малко от 30 дни преди датата на пътуването в тези случаи се заплаща цялата сума при сключване на Договора за туристически пакет.

4.5. Резервации, направени по цени за ранни записвания или други промоции са валидни при условията на съответната промоция и заплащане на цялата сума по пътуването в съответствие с условията на съответната промоция.

4.6. Промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора в следните случаи: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивата, изменение в размера на таксите, свързани с ползването на договора като такса гориво, пристанищни и летищни такси, митнически и визови такси и други, промяна на обменния валутен курс,  в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на стойността на пътуването трябва да съответства на изменението на съответните разходи, като начинът на изчисляване е пропорционален на увеличената стойност на посочените разходи.

4.7. Във връзка с чл.4.6. промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора и в посока намаление на цените в случаите на намаление на стойността на транспортните разходи,  в т. число на горивата, изменение на пристанищни и летищни такси, промяна в обменния валутен курс,  в периода между сключването му и датата на отпътуването и пр.

  1. Права и задължения на страните:

5.1. Туроператорът се задължава:

5.1.1. Да предостави на Потребителя туристическите услуги, които са предмет на Договора за туристически пакет и заплатени от Потребителя.

5.1.2. Да осигури на Потребителя задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави предварително общите правила и условия на съответното застрахователно дружество и оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването (лично или по електронен път) в случай, че Потребителят закупува пакетно пътуване. В случай, че Потребителят закупува само хотелско  настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от пакетно пътуване, то Туроператорът му предоставя възможност за сключване на същата застраховка срещу допълнително заплащане.

5.1.3. Да спазва правилата за съхранение на личните данни. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо на партньори, с които Туроператорът има договорени взаимоотношения за изпълнение на услугите заявени от Потребителя.

5.1.4. Туроператорът предоставя на Потребителя и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.

5.2. Туроператорът има право да се откаже от Договор за туристически пакет без да носи отговорност в случаите, когато Потребителят не извърши плащанията в срок, указан му в Договора за туристически пакет и настоящите Правила и условия, като плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи включително и в случаите, когато Потребителят е извършил плащане на депозит, но не е доплатил на 100% в срок, като в този случай се счита, че Потребителят доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.

5.3. Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” съгласно изискванията на чл.97 от ЗТ със застрахователна полица № 03700100004371, издадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ АД  гр. София,  бул. “Христофор Колумб“ №43

5.4. Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, като Потребителят се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме направените промени, то Туроператорът му предлага друго пътуване при адекватни условия, а Потребителят има право да се откаже от Договора без да дължи неустойки и обезщетение, а Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в рамките на 14 дни от получаването на уведомлението от страна на Потребителя без направените фактически разходи (за визи, за издадени вече автобусни/самолетни/фериботни и пр. билети  и др.). Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на Договора.

5.5. Туроператорът носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет съгласно чл.90 от Закона за туризма.

5.6. Туроператорът се задължава да окаже съдействие съгласно чл.93 като осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ, както и да предостави допълнителна информация и съдействие относно осъществяването на междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. В случай, че затруднението на пътуващия е причинено в следствие на негово умишлено действие или бездействие и безотговорност, то Туроператорът ще изисква заплащане на такса за оказаното съдействие, включваща направените фактически разходи за него.

5.7. Потребителят се задължава:

5.7.1. Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариалнозаверени разрешения за пътуване извън  страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.

5.7.2. Да заплати в пълен размер и съгласно сроковете, указани в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия стойността на заявените туристически услуги.

5.7.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.

5.7.4. Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.

5.8. Потребителят има право:

5.8.1. Да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването в срок до 7 дни преди датата на пътуването. В този случай двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването, а третото лице декларира, че е съгласно да приеме прехвърлянето и е съгласно изцяло с условията на договора и приложенията към него, както и че е предварително запознат с информацията относно пътуването. Прехвърлянето не може да бъде извършено в случаите, когато контрагентите (превозвачи – авиокомпании, автобусни компании и др.) на Туроператора не позволяват смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице. Разходите, направени във връзка с прехвърлянето на пътуването на трето лице се поемат солидарно от Потребителя по Договора и лицето, на което се прехвърля договора, като те не могат да надвишават фактическите направени разходи за това прехвърляне.

  1. Отговорност на страните:

6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.

6.2. Когато отговорността на Туроператора или контрагентите за вреди, причинени на Потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, то отгворността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

6.3. В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/ от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същият да настани Потребителя в предварително резервирания хотел,  на Потребителя ще бъде предложен алтернативен хотел със същата категория или по-висока, в същия курорт и имащ същите удобства. В този случай Туроператорът не носи отговорност за подобни действия от страна на партньора/хотелиера. В случай, че Потребителя откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от Туроператора. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на Потребителя са за сметка на Потребителя.

6.4. Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой туристи и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на Договора, като връща на Потребителя заплатените от него суми без направените фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. Сроковете за уведомяване на Потребителя относно набирането на минимален брой туристи не могат да бъдат по-кратки от:

– 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

– 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

– 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

6.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор в случаите, когато:

– причините се дължат на Потребителя, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на Потребителя

– има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

– ако Потребителят по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на Договора за организирано пътуване.

– форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

  1. Анулационни срокове

В случай на отказ от пътуване и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, то Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в договора за туристически пакет:

7.1. До 60 или повече дни преди пътуването – без неустойки, ако такива не се дължат по анулирани самолетни, фериботни, автобусни билети или други такси. В случай, че такива се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, то се прилагат тарифите и правилата и условията за анулации на съответния доставчик – авиокомпания, фериботна компания и др.

7.2. между 59 и 30 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването

7.3. между 29 и 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата сума на пътуването.

7.4. по-малко от 15 дни преди дата на пътуването – 100 % от общата сума на пътуването.

7.5. При анулация на пътувания за Нова година, Великден или други национални празници неустойка не се дължи до 24 часа от момента на записването. След 24 часа от момента на записването за съответното пътуване до 30 дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 50% от стойността на пътуването. При по-малко от 30 дни преди датата на пътуването се дължи 100% неустойка.

  1. Спорове и рекламации

8.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор се решават с взаимното съгласие на страните. В случай, че не може да бъде постигнато съгласие, то споровете се отнасят за разрешаване към съответния компетентен български съд.

8.2. В случай, че по време на пътуването Потребителят установи факти по неизпълнението или неточното/непълното изпълнение на условията по настоящия Договор, то той се задължава незабавно и единствено в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на място и Туроператора с оглед своевременното предприемане на съответните мерки, които да удовлетворят и двете страни.

8.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок до 14 дни от завръщането си в офисите на Туроператора или по електронен път. В този случай Потребителят е длъжен да предостави протокол-рекламация, подписан от страна на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставил туристическата услуга и от самия него. Без наличието на такъв протокол-рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да било претенции към Туроператора. След предявяването на рекламацията Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя за своето становище до 30 дни от депозирането й заедно с протокола.

8.4. В случаите, когато Потребителят сам прекрати пътуването по време на времетраенето му или пътуването бъде прекратено преждевременно по вина на Потребителя (непристойно поведение, неспазване на местни закони или др.), то той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да било суми и сам урежда завръщането си до началната точка на пътуването си.

  1. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин и има навършени 18 години.
  2. Лични данни

Туроператорът има нужда от личните данни на Потребителя (като ЕГН, адрес, имена, телефон, имейл и други), за да е състояние да извърши услугите, свързани с пътуването на Потребителя. Всички лични данни се събират, съхраняват и използват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят потвърждава че неговите лични данни могат да бъдат предавани на трети лица във връзка с направената от него резервация (като застрахователни компании, авиокомпании, хотели и други).

  1. Съгласен/на съм Самира Травел ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни /имена, паспортни данни, ЕГН, имейл, телефон/ въз основа на чл. 82 ал. 2 от Закона за Туризма и чл. 4 ал. 1, т.2 и т.3 от Закона за защита на личните данни.

Запознат/а съм с:

целта и средствата на обработка на личните ми данни;

доброволния характер на предоставянето на данните;

правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни

 

ТУРОПЕРАТОР / ТУРАГЕНТ: Самира Травел ЕООД                                

ПОТРЕБИТЕЛ: